Voorwaarden

Voor bestellingen bij 90º Oost gelden de volgende algemene voorwaarden:

Artikel 1 Toepasselijkheid


1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van 90º Oost en op alle met 90º Oost aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Indien de Klant verwijst naar zijn of haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door 90º Oost is ingestemd.

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

1.5 Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met 90º Oost in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.6 90º Oost behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.7 Door het gebruik van de internetsite van 90º Oost en of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.8 90º Oost is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.


Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten


2.1 Alle aanbiedingen van 90º Oost zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.

2.2 90º Oost behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Klant verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mail adres. De Klant en 90º Oost komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen (onder andere via e-mail) een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan Klant is verzonden. De elektronische bestanden van 90º Oost gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. 90º Oost garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding. Bij annulering en/of ontbinding van een orderbevestiging wordt 10% van het totale order bedrag in rekening gebracht aan de Klant.


Artikel 3 Prijzen en betalingen


3.1 Alle door 90º Oost vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Alle genoemde verzend- en administratiekosten gelden voor verzending binnen Nederland en Belgie. Ten aanzien van bepaalde landen en betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten.

3.3 De Klant kan verzoeken om de bestelling verzekerd te laten versturen. De verzekeringskosten zijn voor rekening van de Klant.

3.4 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

3.5 90º Oost kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de Klant, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.6 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3.7 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
betaling vooraf op bankrekening; de Klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzend- en administratiekosten en eventuele kosten van extra services over op rekeningnummer NL09 RABO 0166366242 ten name van 90º Oost te Zoutkamp.
Of door betaling met iDEAL van Sisow.

3.8 Overeenkomsten waarvoor enige verschuldigde betaling vier weken na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen.


Artikel 4 Levering


4.1 90º Oost heeft de meeste artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd:


Bij betaling vooraf versturen wij de bestelde artikelen in de regel binnen een tot drie werkdagen na ontvangst van de betaling.

4.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Klant per email worden gemeld.

4.3 Levering vindt plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

4.4 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
4.5 90º Oost is niet aansprakelijk voor het zoekraken van de bestelling bij PostNL of elk willekeurig ander vervoers bedrijf. Wilt u dit voorkomen kan het altijd aangetekend verzonden worden. Dit kunt u aangeven tijdens het bestellen bij opmerkingen.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van producten gaat pas over, indien de Klant al wat de Klant op grond van enige overeenkomst aan 90º Oost verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten door 90º Oost aan de vervoerder ter beschikking zijn gesteld. 90º Oost biedt de mogelijkheid het vervoer te verzekeren; hiervoor worden verzekeringskosten in rekening gebracht. De hoogte van de verzekeringskosten staat op de internetsite vermeld. Indien de Klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Dit geldt ook voor het weigeren van rembourszendingen; in dat geval is de Klant verplicht de in rekening gebrachte verzend- en administratiekosten en rembourskosten te vergoeden. Eventuele retourzendingen aan 90º Oost zijn voor rekening van de Klant en moeten gefrankeerd en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.


Artikel 6 Ruilen en herroeping recht


6.1 De Klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De Klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u 90º Oost daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, per e-mail en gemotiveerd kennis te geven.

6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft 90º Oost de keuze de desbetreffende producten tegen retournering op kosten van de klant daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde als tegoedbon.

6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven werkdagen na aflevering aan 90º Oost te retourneren op eigen kosten. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten niet beschadigd of gebruikt zijn.

6.4 Indien de Klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt 90º Oost zorg voor terugbetaling binnen veertien dagen in de vorm van een tegoedbon van het door de Klant aan 90º Oost betaald.

6.5 De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de Klant.



Artikel 7 Garantie en aansprakelijkheid


7.1 90º Oost geeft één maand garantie op de aangekochte artikelen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging.
De toepasselijkheid van de garantie is ter beoordeling van 90º Oost.

7.29 90º Oost is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van 90º Oost. 90º Oost is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

7.3 Indien 90º Oost om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

7.4 Het is mogelijk dat 90º Oost op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. 90º Oost is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.


Artikel 8 Overmacht

8.1 In geval van overmacht is 90º Oost niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen ten opzichte van de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.


Artikel 9 Intellectueel eigendom

9.1 De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij 90º Oost, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

9.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

9.3 Het is de Klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van 90º Oost , haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 10 Persoonsgegevens

10.1 De gegevens die door de Klant worden verstrekt, worden door 90º Oost vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres; het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins.

10.2 90º Oost neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

10.3 90º Oost verstrekt geen klantgegevens aan derden.


Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, als mede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

11.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


Artikel 12 Diversen

12.1 90º Oost is gevestigd te Zoutkamp en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Groningen onder dossiernummer 53577574

12.2 Gelieve alle correspondentie te zenden aan 90º Oost naar het email adres zoals staat aangegeven op de internetsite.

12.3 Wanneer door 90º Oost gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat 90º Oost deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.



(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2013 - 2023 90 Graden Oost | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel